top of page

Rubbedalshøgda vindkraftverk

WhatsApp Image 2024-04-22 at 13.40.40_68bd25e5.jpg

Rubbedalshøgda vindkraftverk

Rubbedalshøgda vindkraftverk er beliggende i kommunene Berlevåg og Båtsfjord med et planområdet som ligger på Rubbedalshøgda.

Vindkraftverket vil tilknyttes lokalnetttet gjennom transformatorstasjon i Kobbkroken.

Planområde.png

Om vindkraftverket

Regjeringen lanserte 8. august 2023 et "kraft- og industriløft" for Finnmark. Manglende nettkapasitet og en anstrengt kraftsituasjon vurderes som et av de største hindrene for vekst og utvikling i fylket. Målet med satsningen er at den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal øke minst like mye som forventet forbruksøkning knyttet til den planlagte utbyggingen av industrien. Med noen av Europas beste vindressurser er potensialet for vindkraft i Finnmark stort i et industrielt perspektiv, og det er et ønske og en vilje til å tilrettelegge for utbygging av vindkraft både i fylket og de aktuelle kommunene.

Planområdet er valgt på basis av flere faktorer. Varangerhalvøya har generelt stabil vind og lokasjonen er derfor godt egnet for fornybar kraftproduksjon. Kongsfjord Energi ønsker å bidra til fortetting i områder der det alledere er bygd ut vindkraft og annen infrastruktur. Selskapet har også lagt vekt på å utvikle et vindkraftverk i industriell skala, blant annet for å unngå fragmentering av natur ved at vindkraften spres på en rekke mindre anlegg.

 

Generelt er planområdet utviklet for å oppnå best mulig balanse mellom arealbeslag, reinbeiteinteresser og andre samfunnsmessige interesser som jakt, fiske, friluftsliv, biologisk mangfold, kulturminner og hensyn til etablerte vernesoner.

Rubbedalshøgda vindkraftverk planlegges med en installert effekt på 600MW over et samlet areal på 67km2 fordelt på Båtsfjord og Berlevåg kommune med en forventet produksjon på omlag 2,4TWh.

Areal

Berlevåg

Båtsfjord

Totalt

47km2

20km2

67km2

Effekt

391MW

209MW

600MW

Produksjon

1 540GWh

   820GWh

2 360GWh

Vindkraftverket vil bidra til betydelig lokal verdiskapning gjennom nye arbeidsplasser, produksjonsavgifter, eiendomsskatt og grunneieravtaler - mer om dette i fanen under "Vertskommuner".

Langsiktig forventes vindkraftverket å ha behov for 10-15 personer i driftsfasen. I en intensiv anleggsfase på opp mot tre år forventes behov for rundt 500 årsverk.

Foreløpig planer for Rubbedalshøgda baserer seg på mellom 55 - 105 turbiner. Nacellehøyden vil være fra 100-170m og rotorens diameter vil være 130-170m for en teoretisk maksimal høyde på 260m.  Det planlegges for at vindturbinene skal tas inn fra havna i Båtsfjord og deretter transporteres opp til planområdet. Et alternativ kan være å ta turbiner inn sjøveien og etablere en ny kai og vei fra Store Bjørnvika videre inn i planområdet. Alternativene for dette er nærmere beskrevet i meldingen som er sendt til NVE. Total ny veilengde vil være i størrelsesorden 60-80km.

Foreløpig planlegges utbygging med en transformator i vindkraftverket som øker spenningen fra 22kV eller 33kV til 132kV. Kraften vil overføres til Kobbkroken via 132kV linjer hvor flere alternative linjevalg vil bli evaluert, inkludert sjøkabel.

Vindkraftverket og anlegget for hydrogen- og ammoniakkproduksjon vil begge bli koblet opp mot transformatoren i Kobbkroken som må utvides. I prosjektet vil det bli gjennomført en kraftsystemanalyse for å verifisere stabilitet, kapasitet og kvalitet i nettet ved ulike utbyggingsalternativer og nettløsninger.

Planområde_med_vei.png

Veien videre

I juni 2024 ble planinitativet for Rubbedalshøgda vindkraftverk enstemmig vedtatt i både Berlevåg og Båtsfjord kommuner slik at planprosessen kunne starte.

 

I april 2024 ble det i alt fremmet 24 tiltak for utbygging av vind i Finnmark som omfattet omlag 10,8GW. NVE fortok en prioritering av de 24 prosjektene i juni 2024, og 11 av disse vindprosjektene går videre til høring. Rubbedalshøgda vindkraftverk er et av prosjektene som skal på høring.

Etter førstehøringspros vil det bli lagt detaljerte planer for bygging og drift av vindkraftverket som basis for en omfattende konsekvensutredning. Med basis i resultatene fra konsekvensutredningen vil Kongsfjord Energi søke om konsesjon for Rubbedalshøgda vindkraftverk, og det forventes at en eventuell konsesjon gis i løpet av 2027.

09042024 Fremdriftsplan.png

For mer informasjon om prosjektet anbefaler vi å lese meldingen for Rubbedalshøgda vindkraftverk på NVEs nettsider.

Link til konsesjonssaken på NVEs nettsider finner du her.

bottom of page